Subscribe:

MATIKU HIDUPKU HANYA UNTUKMU YA ALLAH

Labels

Sunday, October 9, 2011

ASAS ASAS AKHLAK BAGI HARAKAH ISLAMIAH


ASAS ASAS AKHLAK BAGI HARAKAH ISLAMIAH
Oleh: Abul A’la Al-Maududi
www.dakwah.info 2

Matlamat asasi perjuangan ialah “Ahdas Inqilab fil Qiyadah” (melakukan Reformasi
Kepimpinan) ataupun dalam erti kata Iain membersihkan bumi ini daripada
kepimpinan yang tidak baik, penuh kezaliman dan penindasan lalu digantikan
dengan kepimpinan yang baik dan soleh.

Manusia keseluruhannya - termasuk Muslim itu sendiri - lupa kepada matlamat
tersebut bagi kebanyakkan Muslim, mereka hanya melihatnya sebagai strategi politik
dan lupa kepentingan serta kedudukannya didalam agama Sementara golongan
bukan Islam -dengan mengambil kira sikap negatif dan bencinya mereka terhadap

Islam - seakan tidak menyedari bahawa semua kerosakan serta bencana yang
menimpa manusia sebenamya adalah kesan dan tangan-tangan kepinpinan yang
buruk. Sedangkan kebahagiaan serta kesejahteraan hanya akan dirasai apabila
duma ini dipimpin oleh pimpinan yang soleh lagi adil!

Jika kita ingin melihat perubahan ini, maka adalah tidak memadai jika kita hanya
sekadar menyeru kepada kebaikan ataupun rnengajak ke arah akhlak yang baik
Sebaliknya kita hendaklah menghimpunkan anasir-anasir soleh sehingga menjadi
sebuah ketumbukan yang benar-benar mantap dan mampu merampas tampuk
kepimpinan dunia.

Kepentingan Tampuk Pimpinan
Semua orang tahu bahawa kesejahteraan atau kemusnahan manusia adalah
bergantung kepada siapa yang memimpin lihat sahaja keretapi; arah perjalanannya
ditentukan oleh lokomotif. Para penumpang di dalam gerabak seakan tidak ada
pilihan lain kecuali akur dengan arah yang dibawa oleh lokomotif.
Kepimpinan yang Baik Kepimpinan yang Fasad

• Kebaikan akan berkembang biak
dengan suburnya.
• Kejahatan tidak lagi
berkembang kalaupun tidak
musnah secara total.
• Kefasadan dan kejahatan akan
bermaharajalela
(Faudho) keserabutan dalam setiap
urusan kehidupan
• Sukar untuk melakukan kebaikan e.g
Bayangkan betapa susah kita hendak ke
arah kanan jika semua orang ke kiri
• Sebagai contoh : India yang rosak
disebakan oleh kepimpinan
Manusia mengikut agama raja-raja
mereka

Matlamat Utama Islam Ialah Mendirikan Sistem Kepimpinan yang Soleh
Perkara pertama yang dituntut oleh Islam ke atas manusia ialah meletakkan
sepenuh ubudiah kepada Allah. Perkara seterusnya ialah akur dan tunduk kepada
peraturan yang telah digariskan oleh Allah dan RasulNya. Kemudian Islam
mewajibkan umatnya supaya menghapuskan kefasadan di atas mukabumi sehingga
ke akar umbinya. Semua ini hanya akan tercapai melalui kepimpinan yang baik.
Kewajipan seseorang yang beriman itu tidak hanya terbatas sekadar berusaha
semampunya untuk hidup secara Islam, bahkan menuntutnya untuk mencurahkan
segenap usaha dan tenaganya untuk merampas tampuk kepimpinan daripada
golongan kafir lagi zalim. Kalaulah usaha ini tidak mampu dicapai kecuali secara
berjamaah maka wujudnya jamaah yang berjuang ke arah itu adalah satu
kewajipan. Demi Allah, kalaulah di atas muka bumi ini hanya ada seorang sahaja
yang beriman, maka tidak harus baginya untuk tunduk dengan kebatilan walau
www.dakwah.info 3

dengan apa sahaja cara sekalipun. Tiada pilihan melainkan menyeru semua manusia
kepada manhaj yang diredhaiNya.
Jika ada yang
menyahut
seruannya itu

Dia hendaklah menyusun mereka
sehingga menjadi satu ketumbukan yang
bukan sahaja mantap malah sanggup
mencurahkan segenap tenaga secara
kolektif untuk mencapai madamat
reformasi kepimpinan.
Jika tiada yang
menyahut
seruannya

Tiada pilihan melainkan terus istiqamah
di jalan Allah dan terus menyeru manusia
sehingga maut datang mengundang.
Rajah II: Kewajipan orang yang beriman
Sunnah Allah Mengenai Imamah (Kepimpinan) Di Atas Mukabumi
Alam ini berjalan menurut aturan (sunnah) yang telah ditentukan oleh Allah. Setiap
matlamat hanya akan tercapai dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh
sunnah tersebut. Niat yang baik sahaja tidak memadai. Seorang peladang misalnya
tidak akan mendapat hasil yang baik sekadar berniat baik atau banyak berzikir tanpa
memenuhi syarat sunnah tersebut untuk menghasilkan tanaman yang baik.
Begitulah juga halnya dengan hasrat untuk melihat perubahan kepimpinan yang
tidak akan tercapai kalau hanya sekadar berdoa ataupun berangan-angan.

MANUSIA
Unsur biologi dan semulajadi yang
tertakluk dengan sunnah (undangundang)
sepertimana semua jenis
hidupan dan haiwan. Ia dikuasai bukan
menguasai.

Unsur akhlak TIDAK tertakluk dengan
biologi ataupun semulajadi sebaliknya
dikuasai sepenuhnya oleh diri manusia. Ia
menguasai dan bukan dikuasai.

Akhlak Penentu Maju Mundurnya Manusia
Kedua-dua unsur di atas merupakan penenti kepada maju mundurnya manusia.
Namun kekuatan akhlak adalah kekuatan yang paling utama. Bahkan ia merupakan
antara sebab mengapa manusia itu dianggap istimewa berbanding makhluk yang
lain. Akhlak terbahagi kepada dua:
www.dakwah.info 4

AKHLAK
Insaniah Asasiah
Iaitu sifat-sifat yang menjadi asas kewujudan
manusia pada aspek akhlaknya. Meliputi semua
sifat yang diperlukan untuk kejayaan manusia
di dunia sama ada untuk kerja-kerja uang baik
ataupun sebaliknya. Eg: Kehendak yang tinggi,
sabar, thabat, tekun, berani, proaktif, sedia
berkorban, bijak dalam beberapa sudut
termasuk menilai, mengurus, mengawal diri
serta mempengaruhi orang lain. Disamping
beberapa sifat asasi lain (walau dengan kadar
yang sedikit) seperti belas kasihan, berjiwa
lapang, jujur, amanah, setia janji, seimbang
dsbnya.

Ia adalah aset utama bagi mana-mana
kelompok manusia. Namun aset tersebut tidak
mampu untuk menjadi kekuatan dalam
bentuknya yang kolektif melainkan jika setiap
ahli dalam kelompok itu mempunyai objektif
yang sama dan sanggup pula untuk melakukan
apa sahaja demi mencapai objektif tersebut
tidak kira sama ada sebagai pemimpin
mahupun sebagai pengikut.

Kejayaan dakwah Nabi antara lain adalah
kerana dokongan mereka yang benar-benar
memiliki akhlak asasiah insaniah di kalangan
penduduk Tanah Arab. Baginda telah
memanfaatkan seluruh aset yang ada pada
mereka itu ke arah kebaikan sebagimana
disebutkan dalam hadis:

Dari Abu Hurairah bahawa Nabi saw bersabda:
“Manusia umpama lombong emas dan perak,
siapa yang terbaik di zaman Jahiliah
adalah terbaik di zaman Islam, jika dia
memahami”. (riwayat Muslim)
Islamiah

Ia hanyalah pelengkap kepada akhlak asasiah
Insaniah. Apabila Islam datang, ia telah
meletakkan akhlak Insaniah itu di posisinya
yang tepat iaitu ke arah kebaikan tidak seperti
sebelumnya yang hanya melihat akhlak itu
sebagai kekuatan yang mutlak (boleh diguna
pakai sama ada untuk kebaikan ataupun
kejahatan). eg: Beza kegunaan pedang kepada
penyamun dan mujahid. Ini sangat bertepatan
dengan intipati seuran tauhid iaitu meletakkan
setiap perbuatan manusia itu hanya untuk Allah
dan di dalam lingkungan batasan ajaranNya.
Islam juga telah memperkukuhkan standard
akhlak asasiah itu tadi di samping meluaskan
lagi skop perlaksanaannya ke satu tahap yang
sangat luas. Sebagai contoh sifat sabar. Walau
macam mana tinggi kesabaran seseorang, ia
pasti akan “habis” terutamanya jika ia hanya
bersumberkan ideologi ciptaan manusia. Akan
tetapi jika kesabaran itu bersumberkan tauhid,
maka sudah tentu ia tidak akan “habis”.
Tambahan pula kesabaran orang bukan Islam
itu hanya pada skopnya yang sempit. Kalaupun
ia bersabar untuk mengharungi peperangan,
namun jiwanya itu tidak mampu bersabar
terhadap tuntutan nafsu dan jiwanya. Ini jelas
berbeza dengan sabar dalam Islam yang
ternyata lebih luas dan mencakupi seluruh
kehidupan.

Islam juga melihat akhlak asasiah insaniah itu
sebagai asas pertama bagi sesebuah binaan. Ia
kemudiannya akan diikuti oleh akhlak Islamiah
dan begitulah seterusnya sehingga dapat
membawa manusia ke kemuncak kemuliaan
dan kesempurnaan: hati dihiasi dengan takwa
dan wara. Aspek ini tidak terbatas kepada
individu, malah menyeluruh kepaa semua
manusia. Merekalah pemegang kunci segala
kebaikan dan penutup segala kejahatan.
Pendek kata hidup mereka cukup positif dan
membina. Apabila lahir satu kelompok yang
benar-benar mempraktikan perkara tersebut
dalam kehidupan, maka tidak ada suatu kuasa
di dunia ini yang mampu menandinginya!
www.dakwah.info 5
Sunnah Allah Mengenai Kepimpinan

KEADAAN SUNNAH
jika tidak ada kelompok manusia
yang bersifat dengan akhlak Asasiah
Insaniah ataupun akhlak Islamiah,
Mereka hanya menggunakan
kekuatan material ataupun
mengambil asbab semata-mata
Kepimpinan dunia menjadi milik kelompok
yang paling terkehadapan akhlak Insaiah dan
juga kekuatan materialnya.
Kelompok yang memiliki akhlak
Asasiah lnsamah dan Islamiah
disamping mengambil sepenuhnya
asbab dan kekuatan material
Kepimpinan dunia akan menjadi miliknya
Rajah HI: Kepimpinan dan Sunnah Allah
Beza Antara Kekuatan Akhlak Asasiah dan Akhlak Islamiah
Allah telah menentukan SunnahNya mengenai keseimbangan antara kekuatan
material dan kekuatan akhlak.

1 Tampuk kuasa akan dipegang oleh kelompok yang paling banyak memiliki
kekuatan material walaupun hanya mempunyai sedikit kekuatan akhlak
asasinya.
2 Kelompok lain yang hanya memiliki akhlak asasi sedangkan agak
terkebelakang dalam kekuatan meterialnya, maka dia tidak akan berpeluang
memegang tampuk kuasa
3 Kelompok yang mempunyai kekuatan akhlak (asasiah dan islamiah) dan juga
kekuatan material, maka ia pasti akan menang ke atas kelompok yang honys
memiliki kekuatan akhlak asasiah dan juga kekuatan material.[ Rujuk al Anfal:
65 )
Rajah IV: Antara Akhlak asasi dan Islami
Jika akhlak asasiah memerlukan sebanyak 100 kekuatan meterial, maka paduan
antara akhlak asasiah dan akhlak islamiah hanya memerlukan sebanyak 25. Dan
baki 75 itu lagi akan disempurnakan oleh akhlak Islamiah. Firman Allah:
z⎯iÏΒ $Zø9r& (#þθç7Î=øótƒ ×πs($iÏΒ Νà6ΖiÏΒ ⎯ä3tƒ βÎ)uρ 4 È⎦÷⎫tGs($ÏΒ (#θç7Î=øótƒ tβρçÉ9≈|¹ tβρçô³Ïã öΝä3ΖiÏΒ ⎯ä3tƒ βÎ) 4
∩∉∈∪ šχθßγs)øtƒ ω ×Πöθs% óΟßγ¯Ρr'Î/ (#ρãxx. š⎥⎪Ï%©!$#
jika ada di antara kamu dua puluh Yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan
dua ratus orang (dari pihak musuh Yang kafir itu); dan jika ada di antara kamu
seratus orang, nescaya mereka dapat menewaskan seribu orang dari golongan Yang
kafir, disebabkan mereka (yang kafir itu) orang-orang Yang tidak mengerti.
(Anfal:65)

Ia bukan semata-mata mukjizat mahupun karamat, akan tetapi ia adalah sesuatu
yang thabit berdasarkan Qanun sebab dan musabbab
www.dakwah.info 6

Mana-mana bangsa yang membina kemajuan mereka berdasarkan kekuatan akhlak
asasiah dan juga kekuatan material semata-mata, maka keadaan mereka itu ada
DUA keadaan;

1 Tenggelam dengan semangat
kebangsaan yang diiringi keinginan
untuk mengeksploitasi dunia demi
kepentingannya eg:Jerman, Amerika
Syarikat dll
Ianya boleh dicapai jika memiliki kekuatan
material yang mencukupi bagi menghadapi
serangan balas negara-negara sasaran.
2 Menjadi pengibar panji ideologi
tertentu dan mengajak manusia lain
mengtkutinya Eg: Komunisme yang
ditaja oleh Russia
Perlukan sedikit kekuatan material
berbanding yang pertama, namun ia juga
bukannya suatu yang mudah untuk dicapai
Rajah V: Dua Fenomena
Kemajuan yang diasaskan oleh kekuatan akhlak asasiah dan metenal hanya akan
tertumpu kepada kepentingan individu, kelompok ataupun bangsa tertentu. lihat
sahaja dasar luar negara yang diamalkan oleh Amerika, Britain dan juga Russia!

ISLAM
Para pendokongnya tiada kepentingan peribadi, kelompok mahupun bangsa. Apa
yang mereka harapkan hanyalah tegaknya saru sistem kehidupan berasaskan pnnsip
serta ajaran yang mereka anuti. Mereka cukup berkeyakinan bahawa tidak ada jalan
yang boleh membawa kebahagiaan dan kesejahteraan kepada manusia seluruhnya
selain dan mengikuti jalan tersebut. Oleh kerana asas kewujudannya bukan
berasaskan entiti bangsa ataupun perkauman, maka semua manusia yang benman
dengan ajrannya itu boleh menjadi ahli dan mempunyai hak yang sama rata
termasuk menjadi pemimptn. Jika ada pihak-pihak tertentu yang menghalang usaha
mereka menyebarkan Islam, maka ketika itu akan berlakulah pertembungan.
Semakin besar cabarannya, makin semakin tinggi kesabaran para pendokongnya.
Tujuan mereka memerangi golongan yang menghalang dakwah itu bukanlah kerana
bencikan entiti kaum atau kelompok, sebaliknya kerana benci perbuatan serta
kesesatan mereka. Apabiia mereka bersedia untuk menenma Islam, maka secara
langsung (aotomatik) mereka menjadi sebahagian daripada umat Islam yang
bersaudara! Apa yang menarik ialah pendokong Islam tetap akan memelihara
tatasusila serta akhlak meskipin dalam situasi yang cukup kritikal. Apabiia dua pihak
bertembung, maka perbezaannya cukup ketara; satu pihak dari kalangan orang yang
jiwanya bersih penuh dengan sifat-sifat kemanusiaan yang tinggi sedangkan pihak
yang satu lagi jiwanya penuh dengan kekotoran dan kemaksiatan. Apabila orang
Islam ini memperolehi kemenangan, mereka akan mengutamakan kemaafan
berbanding dendam, belas kasihan berbanding kekejaman dan tawadhu’ berbanding
keangkuhan. Apa yang sangat menarik perhatian penduduk negara yang kalah itu
ialah mereka tidak pernah mendapati pendokong Islam itu meminta-minta wanita,
ataupun mencari-cari harta yang disembunyikan ataupun merosakkan sumber
ekonomi tanah air mereka. Apa yang mereka utamakan ialah kehormatan penduduk
negara tersebut terbela.

Kesimpulan:
Sumber kekuatan yang asasi adalah kekuatan akhlak. Kalaulah di dunia ini ada
kelompok yang kukuh tanzimnya, berakhlak dengan akhlak Islamiah dan akhlak
asasiah, maka adalah mustahil kepimpinan akan dipegang oleh kelompok selain
www.dakwah.info 7
mereka. Mana mungkin kepimpinan dunia ini akan berada pada golongan yang
bukan sahaja tidak menggunakan asbab material apatahlagi berakhlak dengan
akhlak Islamiah dan akhlak asasiah. Berdasarkan sunnah inilah maka golongan kufar
dapat terus memegang tampuk dunia, berdasarkan kepada pencapaian kebendaan
mereka disamping kekuatan akhlak asasiah meskipun mereka tidak berakhlak
dengan akhlak Islamiah. Justeru Muslimin hari ini yang serba serbinya ketinggalan
jauh ke belakang tidak pedu memperokaikan sunnah Allah ini yang selamanya tidak
akan berubah, sebaliknya penksalah din sendiri dengan hati yang terbuka!

FASAL DUA
TINGKATAN AKHLAK ISLAMIAH

la mempunyai empat tingkatan iaitu Iman, Islam, Takwa dan Ehsan. Semuanya
tersusun secara tertib di mana perkara kedua akan hanya terhasil daripada perkara
pertama dan begitulah seterusnya. Selagi mana tingkat pertama ini belum lagi man
tap, maka adalah mustahil untuk dibina tingkat kedua, ketiga dan seterusnya.
Kalaupun ada, maka ia adalah binaan yang rapuh dan tidak kukuh. Kalaulah I man
itu difahami secara sempit dan terbatas, maka Islam, Takwa dan Ehsanpun akan
menjadi sempit. Lebih malang apabila ada yang berpandangan bahawa ketakwaan
mereka akan sampai ke darjat yang tinggi dengan hanya memperbaiki penampiian
berpakaian mereka, cara duduk mereka, berdin, makan, minum dan sebagainya.
Kemudian dapat pula meraih darjat ehsan yang tinggi dengan hanya meiakukan
beberapa amalan sunat. Akan tetapi bila dinilai iman dan Islam meraka ternyata
masih terlalu rapuh. Selagi mana kesilapan seperti ini berlaku, maka harapan untuk
mencapai kejayaan dalam menyempumakan akhlak Islamiah akan gagal.

1. Iman
Merupakan asas kehidupan Islam. Ia adalah akuan terhadap tauhid dan juga Risalah.
Bila kedua-duanya itu ditenma, maka sempurnahh syarat untuk melayakkan
seseorang itu sebagai Mukmin. Persoalannya apakah akuan seperti ini memadai
untuk dijadikan asas bagi membina kehidupan Islam seterusnya membtna tingkatan
lainnya? Atau iman yang bagaimanakah dapat mem bin a kehidupan Islam yang
kukuh? Kehidupan Islam yang sempuma hanya dapat dibina apabila iman itu benarbenar
syumul dan man tap. Sebagai contoh keimanan kepada Allah. Semakin sempit
persepsi mereka, maka semakin terbatas acuan kehidupan Islam sert.i .ikhlak
mereka. Malah kadangkala berlaku pertentangan sehingga mereka sanggup
mencampuradukan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada taghut
ataupun mencampuradukan antara jahiliyah dengan Islam sehingga membenruk
saru acuan baru bagi melempiaskan segala keinginan mereka!
Di sudut kemantapannya pula berbeza mengikut manusia; ada yang kedekur untuk
menyumbang sesuatu ke arah memartabatkan lagi agamanya walaupun dia
mengaku beriman. Malah ada yang memberi kecintaan kepada yang selain dan
Allah. Pendek kata kehidupan Islam itu tidak akan sempuma tanpa sokongan iqrar
(akuan) tauhid yang syumul
www.dakwah.info 8

Iman kepada
Allah
Meyakini bahawa dinnya dan segala yang dipunyai adalah hak
Allah; Dialah pemilik mutlak dunia dan seisinya. KepadaNya
diletakkan sepenuh ubudiah dan ketaatan. Engkar
kepadaNya, berpaling dan hidayahNya ataupun
menyengutukanNya dengan sesuatu yang lain adalah
kesesatan yang nyata. Walanya bulat kepada Allah.
Sementara cintanva pula rulus hanya kepada Allah lebih dan
yang lain. Pendek kata dirinya tidak akan redha melainkan
dengan apa yang diredhai oleh Allah. Hanya iman yang
benar-benar syumul ini sahajalah yang mampu untuk
membina tingkatan takwa dan Ehsan. Apakah kekurangan
aspek iman itu boleh ditampung dengan hanya berjanggut,
merubah cara berpakaian, sentiasa bertasbih ataupun
melakukan amalan sunat?

Iman Kepada
Rasul
Tidak akan sempuma melainkan benar-benar yakin bahawa
Rasul itu adalah pemimpin dan pembimbing dan idola dalam
segenap kehidupan. Tunduk patuh dengan segala ajarannya
dan menolak segala yang bercanggah dengannya.

Iman kepada
Kitab
Tidak akan sempuma kalau hao masih ada keraguan teihadap
al Quran sebagai asas kepada kehidupan. Atau hati tidak ada
rasa bersalah jika mengambil selain dan ajaran al Quran
sebagai sistem yang mengatur kehidupannya.

Iman kepada
Akhirat
Tidak akan sempuma jika jiwa masih berat untuk mmberi
keutamaan kepada akhirat serta nilai-nilainva berbanding
dengan kehidupan dunia

2. Islam
Merupakan binaan kedua akhlak Islamiah. Dan hubungannya dengan Iman adalah
umpama benih dengan pokok; di mana pokok akan mengikut apa yang ada pada
benih. Sebarang kekurangan pada benih akan memben kesan kepada pokok yang
bakal rumbuh. Malah pokok itu sendiri tidak akan tumbuh jika ia udak ditanam
ataupun ditanam pada tanah yang gersang dan tidak subur. Begitulah juga dengan
iman. Apabtla ada iman, maka sudah tentu ia akan terserlah pada segala tindak
tanduk manusia. Jika didapati ada kekurangan atau kecacatan (bercanggahan
dengan Islam) pada mana-mana tindak-tanduknya itu, maka ketahuilah ada
kecatatan pada Imannya. Kalaupun ada, ia hanyalah iman yang malap.

Di dalam Al Quran dijelaskan betapa intimnya hubungan antara iman (kepercayaan)
dan Islam (amal ). Bahkan ganjaran pahala pun hanya dijanjikan untuk hambaNya
yang benar-benar beriman dan melakukan amalan soleh. Selagi ketundukan
seseorang itu masih tidak sempuma dan usahanya hanya tertumpu kepada yang
bukan fi Sabilillah, maka ketahuilah bahawa imannya masih lemah dan agak
mustahil untuk membina takwa dan ehsan sekalipun kita cuba mengabui dengan
beberapa perlakuan atau cara berpakaian.

3. Takwa
Ia adalah perasaan yang lahir dan rasa takut dan tunduk kepada Allah yang tercerna
dalam setiap perilaku manusia. Hatinya sentiasa digenangi rasa takut kepada Allah
dan tunduk kepadaNya. Dia menyedari bahawa kehidupan di dunia adalah ujian
baginya. Apabila hidupnya diasaskan kepada perasaan-perasaan ini, maka nilai
keagamaannya akan semakin terserlah, hatinya akan sentiasa tersentak seuap kali
www.dakwah.info 9

menyanggahi kehendak Allah dan yang lebih utama dirinya akan sentiasa
dimuhasabah. Tidak sekadar itu malah dirinya akan sentiasa berwaspada dan segala
perkara yang syubhat apatah lagi yang nyata haramnya. Dia akan sentiasa memaksa
dunnya supaya menunaikan arahan dan kewajipan Allah dengan penuh kerelaan.
Malah jiwanya sentiasa dibayangi rasa takut yang amat sangat kepada Allah
sehingga membuatkan kakinya seolah-olah gementar kerana takut kalau-kalau
menyanggahi had batasan syara. Bayangkan bentuk kehidupan yang bakal terhasil
apabila kesemua nilai ini menguasai kehidupan. Berbeza dengan takwa pada
sesetengah orang yang hanya menganggapnya sebagai perlakuan tertentu yang
kadangkala agak dibuat-buat Dalam masa yang sama kehidupan mereka, cara
berfikir, bekerja dan kesungguhan mereka itu tidak sepadan dengan tuntutan iman
yang asas apatah lagi untuk mencapai martabat takwa yang sebenar. Sebagaimana
yang pernah diungkapkan oleh Nabi Isa as yang bermaksud: “Wabai pemimpin buta
yang tercekik dtangan nyamuk tetapi dapat menelan seekor unta."
Berikut ialah contoh yang menggambarkan perbandingan antara dua jenis takwa
yang ada pada dua penbadi:
T
akwa Sebenar Takwa Yang Dibuat-Buat
Penbadi pertama adalah seorang yang
sangat memenangkan kebersihan.
Dirinya mempunyai atarasa yang tinggi
dalam soal kesucian. Jiwanya benbkan
kekotoran walau dalam apa sahaja
bentuknya. Dia seboleh-bolehnya mahu
mencapai tahap yang tinggi dalam soal
kebersihan walaupun dia rasa dia tidak
akan mampu

Penbadi kedua pula ddak mempunyai
sebarang perasaan terhadap
kebersihan. Apa yang dimiliki hanyalah
sejumlah senarai mengenai jenis-jenis
kekotoran yang diambilnya dari sana
sini. Setiap kekotoran yang tercatit itu
akan dijauhi bersungguh-sungguh, akan
tetapi dia sendiri bergelumang dengan
kekotoran yang tiada tercatat di dalam
senarainya yang ternyata jauh lebih
dahsyat. Semuanya itu dengan hanya
satu alasan iaitu kerana kekotoran itu
tidak tersenarai!
Pokok kayu Pokok plastik, nampak cantik tetapi ia
adalah tiruan.

Apa yang cuba digambarkan di atas itu adalah aspek teori. Berikut adalah contoh
praktikal yang kerap berlaku.
Seseorang yang cuba menzahirkan ciri warak dan ketakwaannya dengan cara
berlebihan dalam memberi perhatian kepada aspek furu’ syara' (cabang)
sehingga tergamak unruk menghukum sebagai fasiq orang lain yang tidak cukup
panjang janggutnya ataupun menakut-nakutkan balasan neraka sesiapa yang
memakai kain melebihi paras buku lali Dalam sesetengah keadaan mereka
sanggup menuduh orang yang berpandangan lain dari mazhab fekah mereka itu
sebagai terkeluar dan agama. Sedangkan di dalam aspek yang lain, temyata
mereka terlalu mengabaikannya. Bahkan tergamak mereka unruk menjadikan
kehidupan Muslimin seluruhnva itu berteraskan rukhsoh dan juga Masoleh as
Siasiyah. Tidak setakat itu sahaja malah mereka turut mencipta berbagai helah
unruk melepaskan diri dari tanggungtawab menegakkan agama. Usaha mereka
lebih tertumpu kepada merancang strategi untuk ‘hidup secara Islam’ di bawah
www.dakwah.info 10

penguasaan ststem Jahiliyah. Merekalah vang telah meyakinkan seluruh umat
bahawa walaupun sistem Jahiliyah menguasai dunia, narnun mereka masih dapat
untuk "hidup beragama" meskipun dalam ruang Iingkup yang sempit Mereka bukan
sahaja tidak ingin menunaikan tuntutan agamanya, malah menghalang jika ada
sesiapa yang menyeru agar kembali kepada hakikat agama yang sebenanr.
Jangan pula disalah anggap bahawa saya memperkecil-kecilkan sunnah yang berkait
dengan adab sehanan ataupun etika berpakaian. Apa yang ingin saya tekankan ialah
bahawa inti utama ialah hakikat takwa dan bukannya apa yang zahir semata-mata

4. Ehsan
Merupakan tingkatan tertinggi daiam Islam. Ia adalah suatu keadaan yang
menjadikan seseorang itu menyerah sepenuh hidupnya untuk Islam; hatinya
sentiasa berhubungan dengan Allah, cintanya sangat mendalam kepada Rasul
jiwanya diselubungi rasa jujur dan sentiasa ingin berkorban. Jika takwa lahir dan
perasaan takut kepada Allah seterusnya menjadi pendorong kepada manusia untuk
sentiasa menjauhi murkaNya. maka ehsan pula lahir dari rasa cinta kepadaNya
sehingga mampu mendorongnya untuk sentiasa memburu RedhaNya

Takwa Ehsan
Umpama seorang kakitangan kerajaan
yang melaksanakan tanggungjawabnya
dengan bersungguh-sungguh Dia juga
patuh dengan segala polisi perkhidmatan
yang digariskan oleh kerajaan. Pendek
kata dia adalah seorang yang menurut
piawaian skema.

Umpama seorang kakitangan kerajaan
yang ridak hanya bersungguh-sungguh
melaksanakan tanggurngjawabnya atau
patuh dengan segala polisi

perkhidmatan yang digariskan oleh
kerajaant malah dia juga seorang yang
amanah serta ikhlas dengan majikannya.
Otaknya sentiasa ligat memikirkan cara
bagaimana unruk meningkatkan prestasi
perkhidmatan dan juga majikannya
Jiwanya tidak akan tenteram bila melihat
ada sesuatu yang mengancam

keselamatan majikannya. Dia sendin
sanggup melakukan apa sahaja walau
dengan darah sekalipun. Impiannya
hanya satu iaitu ingin terus melihat
kecemerlangan kepada majikannya.
Pendek kata dia buat sesuatu yang
menjangkaui apa yang digariskan oleh
piawaian skema.

Rajah VI: Beza Antara Takwa Dan Ehsan
Contoh Salah Faham Mengenai Perkara Ini Dan Cara Menjawabnya
Seperkara yang menguasai pemikiran kebanyakan Muslimin hari ini ialah
menganggap perkara cabang itu jauh lebih penting seolah-olah ia adalah perkara
pokok dalam agama. Sebab itulah penting untuk kita merenung apakah sebenarnya
tujuan Allah mengutuskan para Nabi ke dunia. Apakah agaknya kekurangan atau
kerosakan yang ada di dunia sehingga perlu diutuskan para Rasul? Apakah kerana
manusia memotong janggut-janggut mereka sehingga perlu diutuskan para Rasul
bagi menyeru manusia supaya jangan memotongnya! Atau apakah kerena manusia
www.dakwah.info 11

memakai kain-kain melepasi buku lali sehingga perlu diutuskan para Rasul unruk
menghalang mereka berbuat begitu! Bukankah ini sudah memadai untuk kita
menginsafi bahawa perutusan para Rasul itu sebenarnya adalah untuk
menghapuskan kemungkaran yang berlaku iaitu penyelewengan manusia dan
meletakkan ubudiah sepenuhnya kepada Allah, ketundukan mereka terhadap
undang-undang ciptaan manusia serta hilang rasa tanggungjawab terhadap Allah di
hari Kiamat Dan perkara inilah yang menjadi punca kepada segala kerosakan
manusia.

Tujuan perutusan Para
Rasul
Supaya manusia dapat meletakkan sepenuh
ubudiahnya kepada Allah di samping menjadikannya
lebih bertanggungjawab kepada Allah di hari Kiamat
nanti. Ketika itulah akhlak mulianya akan meningkat
naik, kehidupan manusia amnya akan tegak di atas
usul atau prinsip yang menjamin kesejahteraan dan
kebaikan. Jika semua ini berlaku, maka kejahatan
atau nilai buruk secara langsung akan terkubur!

Dan inilah juga yang telah disempurnakan oleh baginda SAW selaku Rasul terakhir.
Cuma apa yang menarik ialah bagaimana baginda menggunakan pendekatan tadaruj
(berperingkat) iaitu dimulai dengan memantapkan iman dalam skopnya yang luas
sehingga mampu membawa orang yang telah beriman itu tadi ke arah memenuhi
segala tuntutan imannya. Dari situlah lahirlah ketaatan secara amali ataupun Islam.
Dukun dengan kesucian akhlak iaitu seterusnya kecintaan serta wala' yang mutlak
kepada Allah ataupun ehsan.

Peribadi-peribadi tersebut kemudiannya digembeleng secara tersusun oleh baginda
SAW untuk menghapuskan sistem Jahiliyah seterusnya menegakkan sistem
kehidupan yang bersumberkan dari manhaj Ilahi. Setelah itu barulah baginda SAW
membimbing mereka kepada kesempurnaan hidup muttaqin dan muhsinin terutama
yang berkaitan dengan adab serta tatasusila dalam berpakaian, cara makan, duduk,
berdiri dan sebagainya. Tadaruj sebeginilah yang paling diredhai oleh Allah.
Antara Dua Perbandingan

Andainya ada seorang yang benar-benar
beriman, bertakwa serta ehsan. Cuma
yang kurang hanyalah pada aspek
penampilan pakaian atau zahirnya:
􀁺 kalupun memberi kesan, ia
hanyalah mempengaruhi darjatnya
di sisi Allah
􀁺 jauh sekali untuk dinafikan
ganjaran imannya, takwanya dan
juga ehsannya apatah lagi untuk
disumbat ke dalam neraka

Andainya ada seorang lain yang cukup
mengambil berat penampilah zahir serta
adab tatasusilanya. Cuma yang kurang
hanyalah pada wala'nya kepada Allah dan
juga ghairah terhadap iman.

Bagaimanakah kedudukannya di sisi Allah?
Orang yang mempunyai pertimbangan yang sempurnya pastinya dapat menilai yang
manakah antara kedua perkara di atas itu lebih layak dan utama untuk diberikan
penghormatan di sisi Allah.

www.dakwah.info 12
Suka diingatkan juga bahawa bukanlah ini bermakna bahawa kita memperlekehkan
atau memandang rendah segala yang dinyatakan oleh Sunnah dalam soal
meningkatkan mutu penampilan diri. Apa yang dimaksudkan di sini ialah:

􀁺 Setiap Muslim hendaklah akur dengan segala arahan Allah dan RasulNya
􀁺 Agama Islam menitik beratkan kedua-dua aspek iaitu dalam dan luaran.
Walau bagaimanapun aspek dalaman adalah yang lebih utama untuk diberi
perhatian. Apatah lagi aspek hiasan luaran itu pastinya akan lahir secara
semulajadi apabila aspek dalaman itu benar-benar mantap.

Asas-asas akhlak bagi Harakah Islamiah merupakan sifat-sifat yang menjadi tonggak
kewujudan manusia pada aspek akhlak ataupun perilakunya. Ia merangkumi semua
sifat-sifat yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kejayaan di dunia. Tidak
kira sama ada perjuangannya itu untuk sesuatu matlamat yang hak ataupun
sebaliknya. Tidak kira sama ada pendokongnya itu beriman kepada Allah, Hari
Kiamat, Wahyu dah juga Risalah Anbiya'. Tidak kira sama ada usahanya itu
berasaskan matlamat yang suci ataupun sesuatu yang keji. Sesiapa sahaja yang
bersifat dengan sifat-sifat tersebut dan benar-benar menguasainya, nescaya dia
pasti akan melihat hasilnya. Dan inilah yang cuba dikupas oleh Maududi di dalam
bukunya ini. Semoga ia akan manjadi manfaat untuk semua.

فتية الحق
فتية الحق أنيبوا والى الله استجيبوا
إن بشأ ن الدين قمنا جاءنا النصر القريب
أيها الفتيا ن سيروا آان في الله المسير
بشروا فى الله حتى يعلم الحال الخطير
من سواآم يا شباب إن دهت يوما صعاب
أنتم الآمال ترخى أنتم الأسد الغضاب
أخلصوالله قلبا واعبدوا الرحمن ربا
آل من وفى بعهد زاده الرحمن فربا

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...